Scroll to top

Komplexná obnova bytových domov

Najdôležitejšou súčasťou bytového domu je obvodový plášť. S rastúcou cenou tepla sa zvyšujú požiadavky a záujem o zníženie nákladov zatepľovaním budov. Zatepľovaním dostaneme obnovu obvodového plášťa a hlavne predlžíme životnosť bytového domu. Veľkou fámou je plesnenie bytov po samotnou zateplení bytového domu. Plesnenie bytov môže nastať len v prípade slabého izolantu, alebo pri nedodržaní technologických postupov.

Zatepľovanie na mieru

– Bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie
– Dispozícia kvalifikovanej pracovnej sily potvrdená certifikátom
– Vybavenosť vlastným fasádnym lešením a pracovnými plošinami
– Možnosť vypracovania projektovej dokumentácie
– Výber vhodného materiálu

Výmena a obnova balkónov, podláh, zábradlí, prístreškov

Sanácia balkónov je v súčasnej dobe pri rekonštrukcii nevyhnutná. Ku každému balkónu pristupujeme individuálne a s maximálnou starostlivosťou. Po analýze balkónov, ktorá je nevyhnutná pre posúdenie skutočného stavu sa zvolí najlepší spôsob obnovy balkónov.

Prečo zatepľovať?

Nízka energetická hospodárnosť a reálny stav bytového fondu na Slovensku spolu s ďalším rastom cien tepla posúvajú problematiku dodatočného zateplovania do stále väčšej pozornosti nielen odborníkov v stavebnej praxi, ale aj širokej verejnosti. Primárnym efektom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie okrem aspektu ekonomického súvisí s ďalšími hľadískami, ekologickými začínajúc cez hygienické až po estetické hľadisko. Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov. 

Energetické hľadisko

Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25-35 % celkových strát pri rodinných domoch a 30-40 % pri bytových domoch. Zníženie tepelných strát je pritom možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie dodatočnou tepelnou ochranou. Pri dodržaní zásad správneho návrhu zateplenia a zásad platných pre realizáciu zateplenia je podľa viacerých nezávislých štúdií možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla na vykurovanie budovy.

Ekonomické hľadisko

Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov úsporou tepla na vykurovanie sa ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70–tých až 80–tých rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní svetových cien energie.

Ekologické hľadisko

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia úzko súvisiacim s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Pre lepšiu názornosť možno uviesť štúdiu spracovanú v Rakúsku, kde bola porovnávaná produkcia CO2 rodinného domu s priemernými tepelnoizolačnými vlastnosťami pred a po zateplení kontaktným zatepľovacím systémom (12 cm tepelná izolácia). Podľa výsledkov spomínanej štúdie produkcia CO2 počas obdobia 40 rokov je porovnateľná s objemom emisií CO2, ktoré by vyprodukovalo osobné auto pri prejazde 1 milióna kilometrov (cca 25 krát cesta okolo rovníka).

Hygienické hľadisko

Jedným z podstatných dôvodov prečo je potrebné zmeniť tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii zateplením, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov. Zateplený dom navyše zabezpečuje užívateľovi lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.

Stavebno–technické a estetické hľadisko

Zateplením obvodového plášťa sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Taktiež sa výrazne znižuje teplotné namáhanie nosných panelov. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova aj nový ochranný obal odolný voči pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat a nový výzor, ktorý budova získavá. Z fádnych šedých panelových domov je tak možné vyčariť veselé a živé stavby a sídliska premeniť na architektonicky zaujímavé celky.

Ako si vybrať realizátora zateplenia?

Zatepľovanie je investícia, ktorá by mala vydržať desaťročia a preto je dôležité vybrať si kvalitnú firmu, ktorá neskončí s podnikaním po pár rokoch. Ak bude zateplenie veľkého bytového domu realizovať malý živnostník, je vyššia pravdepodobnosť, že o niekoľko rokov si nebudete môcť uplatniť reklamáciu, ako keď si vyberiete väčšiu firmu pôsobiacu na stavebnom trhu roky.

Veľmi dôležitým kritériom je odborná spôsobilosť realizátora, ktorú môže preukázať licenciou na zatepľovanie budov od Technického a skúšobného ústavu stavebného a certifikátom od výrobcu zatepľovacieho systému. Vyžadujte preto predloženie certifikátu TSÚS.

Preverte si pred výberom realizátora, či zateplenie bude realizovať vlastnými živnostníkmi, alebo či po tom ako mu dáte zákazku bude hľadať na ulici partie zatepľovačov s minimálnymi skúsenosťami. Firmy ktoré majú vlastných zazmluvnených živnostníkov na zatepľovanie poskytujú kvalitnejšie služby, pretože ich ľudia pravidelne chodia na školenia a majú so zatepľovaním skúsenosti. Vyžadujte aj referencie o zateplených bytových domoch.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.